Nos Chirashi

  • Chirashi Saumon – 15€50

  • Chirashi Thon – 15€90

  • Chirashi Mixte Thon / Saumon – 15€90

  • Chirashi Végétarien – 13€90

  • Chirashi Unagi (anguille) – 16€50